1. Zakres zbierania danych
  2. Cel zbierania danych
  3. Prawo dostępu
  4. Mechanizm cookies
  5. Adres IP
  6. Cookies innych podmiotów
  7. Dostęp do danych osób trzecich
  8. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
  9. Wyłączenie odpowiedzialności
  10. Kontakt z nami
  11. Zmiany Polityki Prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających z serwisu internetowego się pod adresem elektronicznym www.mylifecrowdfunding.com, zwanego dalej „Portalem”. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Portalu. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu My Life Crowdfunding jest Hanna Wolff 83-332 Dzierżążno ul. Szpitalna 1a , właściciel Portalu , zwany dalej „Administratorem”.

 

§1

ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 

Administrator zbiera dane Użytkowników w sposób określony w Regulaminie.
W celu założenia Biura w Portalu, Użytkownik powinien podać imię i nazwisko oraz dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem, w szczególności adres poczty elektronicznej e-mail oraz korespondencyjny.
W celu otrzymywania wsparcia finansowego Projektu lub Nagród , Użytkownik powinien podać dane umożliwiające jego dokonanie, w szczególności numer konta bankowego. oraz e-mail procesora płatniczego

 

§2

CEL ZBIERANIA DANYCH

 

Wszelkie dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Administrator w celu zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Administrator oraz w celu umożliwiającym kontakt Uczestników udzielających środków wsparcie w ramach Projektu, zgodnie z treścią Regulaminu.
Użytkownik wyraża zgodę że podany adres poczty elektronicznej może posłużyć do przesyłania przez Administrator bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104) Administrator, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług.

 

§3

PRAWO DOSTĘPU

 

Użytkownik posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Administrator zamierza przetwarzać dane Użytkownika w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.
Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać samodzielnie w Biurze za wyjątkiem adresu e-mail. przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres admin@mylifecrowdfunding.com Administratora pozwala na całkowite usuniecie danych oraz Biura Uczestnika. Tym samym następuje rozwiązanie Umowy między Uczestnikiem a Administratorem. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikami oraz Administratorem oraz w celu prawidłowego przepływu środków na finansowanie Projektu. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych innym Użytkownikom Portalu, w zakresie niezbędnym a szczególności otrzymania – Nagród, – Wyróżnień, lub ewentualnych – upomnień, – jak i wykluczenia z Portalu.

 

§4

MECHANIZM COOKIES

 

Portal używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Portalu . Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności” oraz indywidualną, losowo  wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Portalu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron Portalu.
Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów Użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

 

§5

ADRES IP

 

Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Portalu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Portalu.

 

§6

COOKIES INNYCH PODMIOTÓW

 

Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Portalu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.
W reklamach zamieszczanych na stronach Portalu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.
Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

 

§7

DOSTĘP DO DANYCH OSÓB TRZECICH

 

Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnione osoby zajmujące się obsługą Portalu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 

§8

ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

§9

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług innych podmiotów niż Administratora, które zostały zamieszczone na stronach Portalu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości  Portalu, przeniesienia praw do Portalu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Administratora.

 

§10

KONTAKT Z NAMI

 

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora admin@mylifecrowdfunding.com.

 

§11

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki prywatności.
Data: 01.07 2015r.