REGULAMIN PORTALU FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO

MY LIFE CROWDFUNDING NON-PROFIT


 1. Wstęp
 2. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 3. Rejestracja
 4. Zgłoszenie projektu
 5. Wspieranie projektów
 6. Moduły projektów
 7. Korzystanie z portalu
 8. Blokada konta
 9. Odpowiedzialność
 10. Postępowanie reklamacyjne
 11. Postanowienia końcowe

 

§1

WSTĘP

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowego Portalu Finansowania Społecznościowego zarejestrowanego pod nazwą My Life Crowdfunding non-profit znajdującego się pod adresem elektronicznym www.mylifecrowdfunding.com

2. Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są w szczególności:

 1. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104),
 2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15, poz. 93 z późn. zm.),
 3. ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).

3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin portalu My Life Crowdfunding- NON-PROFIT
 2. Administrator – właściciel Portalu – Hanna Wolff zam. 83-332 Dzierżążno ul. Szpitalna 1a
 3. Admin – administrator modułu
 4. Portal – internetowy Portal Finansowania Społecznościowego znajdujący się pod adresem www.mylifecrowdfunding.com , służący wspieraniu kreatywnych projektów w różnych dziedzinach życia, stanowiący własność Administratora.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Portalu.
 6. Projektodawca – Użytkownik, który zamieszcza na stronie Serwisu opracowany przez siebie Projekt.
 7. Wspierający – Użytkownik wspierający finansowo w sposób dobrowolny wybrany Projekt.
 8. Projekt – pomysł oraz propozycja przedsięwzięcia zmierzająca do osiągnięcia określonego celu, zamieszczone przez Projektodawcę celem pozyskania środków finansowych na ich realizację.
 9. Nagrody – świadczenia wzajemne oferowane Wspierającym przez Projektodawców w związku z udzieleniem przez Wspierających wsparcia Projektów – określona przez Projektodawcę na Projekcie Nagroda (nieobowiązkowa).
 10. Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
 11. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora w oparciu o Umowę i Regulamin.
 12. Biuro – indywidualne Biuro Użytkownika, do którego ma dostęp za pomocą loginu oraz hasła.
 13. Dane – dane Użytkownika, w tym o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Umowy.
 14. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu Danych przez Użytkownika w zakresie niezbędnym dla korzystania z Serwisu.
 15. Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz służący Rejestracji Użytkownika.
 16. Darowizna – dokonanie płatności przez Wspierającego w określonej kwocie 35PLN lub 10USD / 9 Euro w zamian za otrzymanie określonej nagrody.
 17. Saldo – stan środków finansowych Wspierającego, otrzymywanych w formie Darowizn.
 18. Konto – pozycja Wspierającego w strukturze Projektu.
 19. Moduł – Określone odrębnymi regulaminami, wzajemne zasady pomiędzy Wspierającymi a Projektodawców danego Projektu.
 20. Wsparcie pośrednie Projektu – wraz z powodzeniem i rozwojem danego Projektu część Płatności przeznaczona zostaje na Saldo dla Wspierających, i jest określone w poszczególnych Modułach.
 21. Wsparcie bezpośrednie Projektu – Następuje w przypadku gdy Wspierający dokonuje pełnej aktywności swojego konta i przekształca je na własny Projekt.

 

§2

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Korzystanie z Portalu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Dla korzystania z Portalu Użytkownik powinien posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.

3. Administrator nie pobiera żadnych opłat z otrzymanych środków finansowych przez Użytkowników Portalu.

 

§3

REJESTRACJA

 

1. Aby założyć Biuro Użytkownik:

 1. wypełnia Formularz rejestracyjny znajdujący się pod adresem elektronicznym www.mylifecrowdfunding.com Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest niezbędne dla utworzenia Biura.

2. W Formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje w szczególności:

 1. imię i nazwisko,
 2. numer telefonu,
 3. adres e-mail.

3. Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności oraz dokonać ich akceptacji.

4. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe Dane i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż podane przez niego dane mogą być dostępne dla innych Użytkowników oraz osób odwiedzających strony portalu, także niebędących Użytkownikami.

6. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail wiadomość zawierającą link aktywacyjny, którego kliknięcie stanowi zakończenie procesu rejestracji.

7. Z chwilą zakończenia rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do uzupełnienia swojego biura o następujące dane celem prawidłowego przepływu darowizn.

 1. Prawidłowego adresu korespondencyjnego
 2. Prawidłowego rachunku bankowego oraz e-mail procesora płatniczego
  Z chwilą zakończenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
  Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z miesięcznym terminem wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy może być przesłane pocztą elektroniczną, na adres admin@mylifecrowdfunding.com.

 

§4

ZGŁOSZENIE PROJEKTU

 

1. Celem działalności Portalu jest umożliwienie Projektodawcom prowadzenia kampanii na finansowanie ich projektów.

2. Każdy Wspierający może być również Projektodawcą

3. Aby zgłaszać do realizacji projekty, Użytkownik zobowiązany jest dokonać pełnej aktywacji konta. W tym celu, Użytkownik wspiera już istniejący wybrany przez siebie projekt darowizną jako wsparcie pośrednie, oraz darowizną jako wsparcie bezpośrednie, następnie wypełnia na stronie internetowej Portalu specjalny formularz elektroniczny.

4. Po dokonaniu pełnej aktywacji konta Użytkownik może zgłaszać projekt.

5. Aby zgłosić projekt, Użytkownik klika ikonę „zapisz i zgłoś do publikacji”.

6. Projektodawca zobowiązany jest:

 1. podać tytuł,
 2. podać opis Projektu,
 3. określić cel Projektu,
 4. określić kwotę, jaka jest potrzebna do jego realizacji,
 5. wybrać moduł realizacji Projektu,
 6. załączyć zdjęcie informacyjne.
 7. określić nagrodę dla Wspierających ( opcjonalnie )

 

7. Kwota o której mowa w § 4 . pkt 5. d wpływa bezpośrednio na indywidualne konto bankowe podane przez Projektodawcę, od Wspierających w kwotach po 35PLN lub 10USD / 9 Euro. Minimalna kwota, o której mowa w § 4 pkt. 5. d wynosi 240PLN .

8. Projektodawca wskazuje nagrody będące świadczeniem wzajemnym, jakie otrzymują Wspierający w zamian za udzielenie wsparcia finansowego

9. Projektodawca zobowiązany jest także podać przybliżony termin dostarczenia nagrody o ile występuje, na projekcie.

10. Projektodawca zgłasza projekt do akceptacji Administratora.

11. Administrator odmawia akceptacji projektu, jeżeli:

 1. zawiera treści pornograficzne,
 2. zawiera treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, lub dla realizacji których przepisy prawa stawiają szczególne wymogi prawne.

12. Administrator, udziela akceptacji lub odmowy akceptacji Projektu i informuje o tym fakcie Projektodawcę drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e-mail, w terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia projektu do akceptacji.

13. Projektodawcy przysługuje prawo odwołania się od negatywnej decyzji w przedmiocie odmowy akceptacji projektu, w trybie określonym w § 10 niniejszego Regulaminu.

14. Kampania mająca na celu finansowe wsparcie projektu rozpoczyna się z chwilą dokonania akceptacji projektu przez Administratora.

15. Kampania trwa przez cały okres umowy między Projektodawcę a Administratorem

16. Stan otrzymanych środków finansowych na realizację projektu jest widoczny na projekcie przez cały okres trwania kampanii.

17. Projektodawca zobowiązuje się do świadczeń wzajemnych ( dobrowolnie określonych nagród) na rzecz Wspierających, którzy dokonali wsparcia zgłoszonego przez niego projektu i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.

18. Projektodawca zobowiązany jest do odprowadzenia podatku zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu powstania obowiązku podatkowego.

 

§5

WSPIERANIE PROJEKTÓW

 

1. Aby wspierać Kampanie przeprowadzane na portalu, Wspierający powinien uzupełnić Dane o numer swojego rachunku bankowego, który niezbędny jest do uwolnienia salda wraz z rozwojem wspieranego projektu.

2. Aby wesprzeć projekt, Wspierający klika ikonę „Projekty” i wybiera interesujący go projekt, następnie klika ikonę „Wspieram projekt darowizną”.

3. Wspierający, chcąc wesprzeć projekt klika „Wspieram projekt darowizną”. Wspierający zostaje przekierowany automatycznie do swojego biura, gdzie uzyska dane Użytkownika portalu na które należy dokonać płatności ,w tytule przelewu wpisując „Darowizna od ( swoje imię i nazwisko) dla (imię i nazwisko). Po wykonaniu tej czynności Wspierający klika na ikonę „poproś o potwierdzenie”

4. Wspierający, który uzyskał potwierdzenie wysłanej darowizny otrzymuje konto w ramach kręgów projektu który wsparł, wraz z rozwojem tego projektu Wspierający otrzyma saldo oraz nagrodę o ile występuje.

5. Minimalna kwota, jaką Wspierający może wesprzeć projekt jest określona na 35PLN lub 10USD. W zamian otrzymuje konto. Ilość wsparć nie ma ograniczeń.

6. Wpłaty dokonywane przez Wspierających wpływają na indywidualne rachunki bankowe Projektodawców, oraz innych Użytkowników portalu wspierających dany projekt jako saldo wraz z postępującym sukcesem danego projektu.

7. Wspierającemu nie przysługuje prawo zwrotu Darowizn których dokonał.

8. Z tytułu dokonanej darowizny, Wspierającemu –- przysługuje saldo określone w opisie modułu określonego projektu, które jest uwarunkowane jego popularnością i rozwojem Społeczności finansującej dany projekt.

9. Projektodawca może być jednocześnie Wspierającym swój Projekt.

 

§6

MODUŁY PROJEKTÓW

 

1. Administrator odznacza na Portalu projekty zgodnie z modułami.

 • I Moduł ProCamper
 • II Moduł ProOne
 • III Moduł LightSpeed

2. Moduły posiadają odrębne regulaminy określające wzajemne zasady dla Wspierających i Projektodawców. Umieszczone pod opisem każdego modułu na stronie portalu.

 

§7

KORZYSTANIE Z PORTALU

 

1. Zabrania się korzystania z portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.

2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części treści portalu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

3. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim usług w całości lub w części ani opracowywania podobnych usług do świadczonych przez Administratora jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej.

4. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności portalu lub utrudnienie korzystania z portalu innym Użytkownikom.

5. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać na Portalu, w szczególności w swoim Profilu i komentarzach, treści wulgarnych, o charakterze erotycznym, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

6. Zabrania się stosowania pojęć takich jak; zarabianie , inwestycja, sponsorowanie, rekrutacja, biznes, prowizje, w Kampaniach reklamowych Projektów.

7. Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać innym Użytkownikom wiadomości o treściach marketingowych, w tym stanowiących niezamówione informacje handlowe w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.- spam

8. Użytkownik oświadcza, iż wszelkie pliki graficzne, filmowe, wpisy na portalu zostały przez niego zamieszczone w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności, że Użytkownik posiada względem nich autorskie prawa majątkowe oraz że swym działaniem nie narusza praw osób trzecich.

9. Poprzez zamieszczenie plików graficznych, filmów, wpisów lub innych materiałów Użytkownik udziela Administratorowi bezterminowej, niewyłącznej licencji na ich wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

10. Umowa licencyjna, o której mowa w § 7 ust. 8 powyżej, może zostać wypowiedziana po pięciu latach od dnia jej zawarcia na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego. Za udzielenie licencji Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

11. Użytkownik ma prawo edycji zamieszczonych przez siebie plików, filmów, wypowiedzi lub innych materiałów oraz danych poprzez ich poprawianie, uzupełnianie lub usuwanie. Jednakże, w oparciu o licencję, jakiej Użytkownik udziela poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, pliki, filmy lub inne materiały mogą być w dalszym ciągu dostępne na Portalu z taką zmianą, iż nie zostanie wskazane od jakiego Użytkownika pochodzą.

 

§8

BLOKADA KONTA

 

1. Użytkownicy zobowiązani są korzystać z zawartości Portalu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, oraz Regulaminów poszczególnych Modułów, przepisów prawa lub w inny sposób godzących w dobra prawnie chronione, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, zablokowania Użytkownikowi dostępu do części usług dostępnych na portalu, a w szczególnie rażących przypadkach – bezpowrotnego usunięcia Biura Użytkownika, w razie bezskutecznego uprzedniego wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszeń. Zablokowanie Biura Użytkownika i zablokowanie Użytkownikowi dostępu do części usług dostępnych na Portalu może być zgodnie z uznaniem Administratora, zastosowane na określony czas lub do czasu jego odwołania.

 • w szczególności za wysyłanie spamu innemu Użytkownikowi portalu
 • podejmowania działań na szkodę pozostałych Użytkowników lub Administratora.
 • umieszczanie w miejscach publicznych treści lub zdjęć, mających negatywny wpływ na wizerunek oraz funkcjonowanie Portalu My Life Crowdfunding a także jego Administratora.

3. Usunięcie Biura Użytkownika stanowi wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usług. O fakcie zablokowania konta , dostępu do części usług lub usunięcia Biura Użytkownik zostaje powiadomiony na aktualny adres e-mail.

4. W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2 powyżej, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 10 niniejszego Regulaminu.

 

§9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu za pomocą którego Użytkownik przegląda strony Portalu, pewne funkcje Portalu mogą być dla niego niedostępne.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Portalu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości portalu, o czym uprzednio zamieści informację na stronie portalu.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw do portalu, do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia usług częściowo lub w całości bez powiadomienia Użytkownika.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę danych zamieszczanych przez Użytkowników na portalu.

6. Postanowienie § 9 pkt. 5 powyżej nie znajduje zastosowania, jeśli Administrator poweźmie informację o nielegalnym charakterze danych lub o ich sprzeczności z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie danych Użytkowników dokonane przez innych Użytkowników lub osoby trzecie, jeśli nastąpiło ono z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność transakcji płatniczych dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności internetowych. Wszelkie uwagi związane z przebiegiem transakcji płatniczych dokonywanych w sposób określony w zdaniu poprzednim, Użytkownicy zobowiązani są zgłaszać bezpośrednio do odpowiedniego właściciela serwisu płatności internetowych.

9. Administrator nie nadzoruje wykonania i terminowości projektów zamieszczonych na Portalu oraz dostarczenia nagród i nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

10. Administrator zastrzega sobie prawo zawieszenia, przerwania lub odwołania projektu, jeżeli poweźmie wiadomość, że jego realizacja stanowiłaby naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

11. Administrator jest osobą udostępniającą Projektodawcom Portal w celu prowadzenia przez nich kampanii na sfinansowanie projektów i tym samym nie jest stroną zobowiązań powstałych pomiędzy Projektodawcami a Wspierającymi.

12. W związku ze świadczeniami wzajemnymi, jakie uzyskują Wspierający w zamian za udzielenie wsparcia finansowego Projektodawcom, niniejszym nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933 r. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.).

13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dopełnienie przez Uczestników jakichkolwiek ciążących na nim obowiązków podatkowych ani innych o charakterze publicznoprawnym.

14. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w biuro Użytkownika w przypadku konieczności usunięcia zakłócenia, problemów z funkcjonowaniem biura lub reakcje na zgłoszoną reklamacje.

 

§10

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Portalu oraz odwołania, o których mowa w § 4 pkt. 13 niniejszego Regulaminu Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres: admin@mylifecrowdfunding.com

2. Rozpatrywane są reklamacje, które:

 1. złożone są przez Użytkownika na odpowiedni adres,
 2. zawierają przyczynę złożenia reklamacji oraz ewentualnie określają zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje,
 3. zawierają aktualne dane Użytkownika.

3. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od ich otrzymania, jeżeli Użytkownik w sposób jasny i przejrzysty sformułuje zgłoszenie.

4. W przypadku niekompletności lub niejasności uniemożliwiających rozpoznanie reklamacji w terminie, o którym mowa w § 10 pkt. 3 powyżej, Administrator zwróci się do Użytkownika z prośbą o jej uzupełnienie w terminie 7 dni.

5. W razie bezskutecznego wezwania, o którym mowa w § 10 pkt. 4 powyżej, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

6. O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony na aktualny adres e-mail.

 

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem elektronicznym www.mylifecrowdfunding.com w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z upływem 7 dni od ich publikacji.

3. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik posiadający konto uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres admin@mylifecrowdfunding.com przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W takim przypadku do chwili wygaśnięcia Umowy stosuje się postanowienia Regulaminu w poprzednim brzmieniu, a Umowa wygasa.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

5. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą dążyły rozstrzygać drogą polubowną. W razie braku porozumienia, spory rozpatrywane będą przez sąd właściwy Administratora.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2015r

REGULAMIN I MODUŁU PROCAMPER


§1

 

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowego Portalu Finansowania Społecznościowego zarejestrowanego pod nazwą My Life Crowdfunding znajdującego się pod adresem elektronicznym www.mylifecrowdfunding.com

 1. Regulamin – niniejszy regulamin portalu My Life Crowdfunding- NON-PROFIT
 2. Admin – Lucyna Przybyła, Roman Dura.
 3. Portal – internetowy Portal Finansowania Społecznościowego znajdujący się pod adresem www.mylifecrowdfunding.com , służący wspieraniu kreatywnych projektów w różnych dziedzinach życia, stanowiący własność Administratora.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Portalu.
 5. Projektodawca – Użytkownik, który zamieszcza na stronie Portalu opracowany przez siebie Projekt.
 6. Wspierający – Użytkownik wspierający finansowo w sposób dobrowolny wybrany Projekt.
 7. Projekt – pomysł oraz propozycja przedsięwzięcia zmierzająca do osiągnięcia określonego celu, zamieszczone przez Projektodawcę celem pozyskania środków finansowych na ich realizację.
 8. Nagrody – świadczenia wzajemne oferowane Wspierającym przez Projektodawców w związku z udzieleniem przez Wspierających wsparcia Projektów – określona przez Projektodawcę na Projekcie Nagroda (nieobowiązkowa).
 9. Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
 10. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora w oparciu o Umowę i Regulamin.
 11. Biuro – indywidualne Biuro Użytkownika, do którego ma dostęp za pomocą loginu oraz hasła.
 12. Dane – dane Użytkownika, w tym o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Umowy.
 13. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu Danych przez Użytkownika w zakresie niezbędnym dla korzystania z Serwisu.
 14. Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz służący Rejestracji Użytkownika.
 15. Darowizna – dokonanie płatności przez Wspierającego w określonej kwocie 35PLN lub 10USD / 9 Euro w zamian za otrzymanie określonej nagrody.
 16. Saldo – stan środków finansowych Wspierającego, otrzymywanych w formie Darowizn.
 17. Konto – pozycja Wspierającego w strukturze Projektu.
 18. Moduł – Określone odrębnymi regulaminami, wzajemne zasady pomiędzy Wspierającymi a Projektodawców danego Projektu.
 19. Wsparcie pośrednie Projektu – wraz z powodzeniem i rozwojem danego Projektu część Płatności przeznaczona zostaje na Saldo dla Wspierających, i jest określone w poszczególnych Modułach.
 20. Konto systemowe – dodatkowa pozycja generowana przez algorytm dla Użytkowników modułu PRO na każdym parzystym kręgu każdego konta.
 21. Konto wdzięczności – zwane dalej KontemW, konto otrzymane w ramach wdzięczności z zakończonej sukcesem kampanii ,dodatkowe saldo w biurze Użytkownika.
 22. Kampania – aktywne działania reklamowe.
 23. Kręgi – wraz z popularnością i rozwojem projektu powiększa się struktura i Społeczność finansowania przy czym każdy krąg podwaja ilość Wspierających dany projekt.
 24. Cykl – Linia – widoczny dla Wspierającego odcinek kręgu pod kontem.

 

§2

 

Użytkownik oświadcza że zapoznał się i zaakceptował Regulamin I Modułu ProCamper

 

§3

 

Użytkownik wspierający wybrany przez siebie projekt w I Module ProCamper przesyła darowiznę w ramach wsparcia pośredniego projektu i otrzymuje status Wspierającego, tym samym otrzymuje konto w ramach kręgów całego projektu. Wspierający otrzymuje formularz do przesłania własnego Projektu przy czym nie jest Projektodawcą.

 

§4

 

1. Saldo Wpierającego będzie rosło wraz z popularnością i rozszerzającymi się kręgami społeczności finansującej Projekt ProCamper w IV etapach pod kontem Wspierającego

I Etap

 1. 2 – Linia: Konto systemowe
 2. 3 – Linia: saldo 35PLN

 

II Etap

 1. 4 – Linia: Konto systemowe
 2. 5 – Linia: saldo 6x35PLN, kontoW, konto ProOne + 3 konta ProCamper
 3. 6 – Linia: Konto systemowe

 

III Etap

 1. 7 – Linia: saldo 6x35PLN, kontoW, konto ProOne + 3 konta ProCamper
 2. 8 – Linia: Konto systemowe

 

IV Etap

 1. 9 – Linia: saldo 86x35PLN, kontoW, 17 kont ProOne oraz 3 konta ProCamper

2. Wspierający po II Etapie pierwszego konta, swoim aktem woli, akceptuje saldo: kolejnych etapów konta, o którym mowa, jak i wszystkich swoich kont ProCamper oraz saldo dla wszystkich kont PRO, które posiada w swoim biurze, poprzez przekazanie darowizny korzystając na swoim koncie z ikony „dodaj konto”.
W przypadku braku akceptacji pozostałego salda w określonym terminie dla kont ProCamper Wspierający otrzyma, w zamian za możliwe saldo, konta ProOne.
 

§5

 

Wspierający dobrowolnie w dowolnym dla siebie momencie akceptuje salda dla wszystkich swoich kont tj.: kontaW, kont ProOne oraz kont ProCamper które otrzymał lub utworzył, poprzez aktywacje swojego biura zgodnie z regulaminem dla II Modułu ProOne, i zawarte w nim zasady dla Wspierającego lub Projektodawcy.

 

§6

 

Ilość posiadanych kont w I Module ProCamper nie ma ograniczeń.

 

§7

 

1. Wspierający, który wysyła prośbę o potwierdzenie darowizny, a danej darowizny nie dokonał i w rezultacie, po upływie 6 dni roboczych nie otrzymał potwierdzenia, zostanie usunięty z Portalu My Life Crowdfinding, a Konto z którego wysłana została prośba o potwierdzenie zostanie przekazane Projektodawcy.
2. W przypadku braku kontaktu z Użytkownikiem po przekazaniu Darowizny dowód dokonanej operacji bankowej można przesłać na adres admin@mylifecrowdfunding.com celem potwierdzenia.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07 2015r

REGULAMIN II MODUŁU PROONE


§1

 

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowego Portalu Finansowania Społecznościowego zarejestrowanego pod nazwą My Life Crowdfunding znajdującego się pod adresem elektronicznym www.mylifecrowdfunding.com

 1. Regulamin – regulamin Portalu My Life Crowdfunding- NON-PROFIT,
 2. Admin – Roman Dura, Wanda Strząbała, Wiesław Kawecki, Lucyna Przybyła
 3. Portal – internetowy Portal Finansowania Społecznościowego znajdujący się pod adresem www.mylifecrowdfunding.com , służący wspieraniu kreatywnych projektów w różnych dziedzinach życia, stanowiący własność Administratora
 4. Użytkownik – osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Portalu.
 5. Projektodawca – Użytkownik, który zamieszcza na stronie Portalu opracowany przez siebie Projekt
 6. Wspierający – Użytkownik wspierający finansowo w sposób dobrowolny wybrany Projekt
 7. Projekt – pomysł oraz propozycja przedsięwzięcia zmierzające do osiągnięcia określonego celu, zamieszczone przez Projektodawcę celem pozyskania środków finansowych na ich realizację
 8. Nagrody – świadczenia wzajemne oferowane Wspierającym przez Projektodawców w związku z udzieleniem przez Wspierających wsparcia Projektów, określona przez Projektodawcę na projekcie nagroda
 9. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem
 10. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora w oparciu o Umowę i Regulamin
 11. Biuro – indywidualne Biuro Użytkownika, do którego ma dostęp za pomocą loginu oraz hasła
 12. Dane – dane Użytkownika, w tym o charakterze osobowym, przetwarzane w celu realizacji Umowy
 13. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu danych przez Użytkownika w zakresie niezbędnym dla korzystania z Portalu
 14. Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz służący rejestracji Użytkownika
 15. Darowizna – dokonanie płatności przez Wspierającego w określonej kwocie 35PLN lub 10USD / 9 Euro w zamian za otrzymanie określonej nagrody.
 16. Saldo – stan środków finansowych Wspierającego otrzymywanych w formie darowizn
 17. Konto – pozycja Wspierającego w strukturze Projektu.
 18. Moduł – określone odrębnymi regulaminami wzajemne zasady pomiędzy Wspierającymi, a Projektodawcą danego Projektu,
 19. Wsparcie pośrednie Projektu – Wraz z popularnością i rozwojem danego Projektu część płatności przeznaczona zostaje na saldo dla Wspierających i jest określone w poszczególnych modułach
 20. Wsparcie Bezpośrednie Projektu – następuje w przypadku gdy Wspierający dokonuje pełnej aktywności swojego konta i przekształca je na własny Projekt
 21. Konto systemowe – dodatkowa pozycja generowana przez algorytm dla Użytkowników modułu PRO na każdym parzystym kręgu każdego konta
 22. Konto wdzięczności – zwane dalej Kontem W, konto otrzymane w ramach wdzięczności z zakończonej sukcesem kampanii ,dodatkowe saldo w biurze Użytkownika
 23. Kampania – aktywne działania reklamowe
 24. Kręgi – wraz z popularnością i rozwojem projektu powiększa się struktura i Społeczność finansowania, przy czym każdy krąg podwaja ilość Wspierających dany Projekt.
 25. Kompresja – zmiana statusu konta z nieaktywnego na aktywne poprzez połączenie salda z aktywnym kontem znajdującego się bezpośrednio pod nim. Proces jest nieodwracalny
 26. Cykl – Linia – widoczny dla Wspierającego odcinek kręgu pod kontem

 

§2

 

Użytkownik oświadcza że zapoznał się i zaakceptował Regulamin II Modułu ProOne

 

§3

 

1 .Użytkownik. wspierając wybrany przez siebie Projekt w II Module ProOne przesyła darowiznę w ramach wsparcia pośredniego projektu i otrzymuje status Wspierającego, tym samym otrzymuje konto w ramach kręgów danego projektu

2 .Wspierający może zmienić swój status na Projektodawcę poprzez dokonanie pełnej aktywacji swojego konta przez:

 1. przekazanie darowizny do Projektodawcy jako wsparcie bezpośrednie projektu
 2. przesłanie do akceptacji Administratora wypełniony formularz swojego projektu
 3. po akceptacji projektu status zostaje zmieniony na Projektodawcę

 

§4

 

1. II Moduł ProOne skupia wokół projektów Społeczność składającą się z Wspierających jak i Projektodawców, którzy cyklicznie wspierają projekty zamieszczone na portalu My Life Crowdfunding w II Module ProOne

2. Cyklicznego wsparcia darowizną dokonują: Wspierający jak i Projektodawcy

3. Cyklicznie wspierane projekty w II Module aktywują wszystkie konta ProOne oraz kontaW Użytkowników na kolejne 30 dni.

 

§5.

Dla wspierającego

 

1. Wspierający, przekazuje swoją darowiznę na wsparcie pośrednie wybranego przez siebie projektu w zamian za saldo i możliwe nagrody.

2. Wspierający otrzymuje konto w ramach kręgu danego projektu

3. Wspierający cyklicznie wspiera projekty zgodnie z instrukcja zamieszczoną w biurze Pro

4. Wspierającemu wraz z rozwojem kręgów projektów, w których otrzymał konta, przysługuje saldo zgodnie z linią pod każdym z kont:

 • 2 Linia Konto systemowe
 • 3 Linia Saldo 35PLN
 • 4 Linia Konto systemowe
 • 5 Linia Saldo do 385PLN + 3 Konta ProCamper +1 KontoW
 • 6 Linia Konto systemowe
 • 7 Linia Saldo do 385PLN+ 3 Konta ProCamper +1 KontoW
 • 8 Linia Konto systemowe
 • 9 Linia Saldo do 3185PLN+ 19 Kont ProCamper +1 KontoW

5.Wspierającym nie przysługuje saldo w przypadku gdy:

 1. projekt nie zyskał takiej popularności aby powstały wymagane linie
 2. aktywacja biura Pro nastąpiła po czasie określonym czasem ostatniej aktywacji §4 pkt 3.

6 Wspierającemu przysługuje prawo rezygnacji z aktywnego udziału w II Module ProOne.

7. Wspierający, który czasowo rezygnuje z aktywnego wspierania swoją darowizną projektów, dobrowolnie:

 1.  w okresie do 60 dni – przekazuje przysługujące saldo na korzyść struktury bumerang.
 2. po 60 dniach – poddaje kompresji konta jak i konta systemowe, z wyłączeniem: KontW oraz takiej ilości kont systemowych ile darowizn przekazał
 3. Wspierający, który otrzymał konto w ramach kompresji, wraz z rozwojem projektu otrzyma pozostałe saldo tego konta zgodnie z §5.pkt 4.pozycja b, d, h,
 4. ponowna aktywacja biura Pro Wspierającego, aktywuje kontaW oraz pozostałe konta nie poddane kompresji

 

§6
Dla projektodawców

 

1. Projektodawca prowadzi kampanie własnego projektu wraz z Wspierającymi tworząc społeczność finansującą to przedsięwzięcie.

2. Projektodawca otrzymuje wsparcie pośrednie oraz wsparcie bezpośrednie na sfinansowanie Projektu, zgodnie z kręgami wraz z rosnąca popularnością swojego projektu

3. Wsparcie bezpośrednie – na każdym kręgu projektu gdy Wspierający dokonuje pełnej aktywacji konta, zmieniając status z Wspierającego na Projektodawcę
4. Wsparcie pośrednie – wraz z rozwojem kręgów projektu:

 1. 2 Krąg – Konto systemowe
 2. 3 Krąg- Wsparcie pośrednie 35PLN
 3. 4 Krąg – Konto systemowe
 4. 5 Krąg – Wsparcie pośrednie 385PLN +3 Konta ProCamper +1 KontoW
 5. 6 Krąg – Konto systemowe
 6. 7 Krąg – Wsparcie pośrednie 385PLN +3 Konta ProCamper +1 KontoW
 7. 8 Krąg – Konto systemowe
 8. 9 Krąg – Wsparcie pośrednie 3185PLN +19 Kont ProCamper +1 KontoW

 

5. Projektodawca celem aktywacji swojego biura Pro, o której mowa w §4 pkt 3, wybiera jedną z poniższych możliwości:

 1. Przekazuje darowiznę jako wsparcie pośrednie swojego projektu, używając w tym celu ikony „dodaj konto w własnym projekcie”
 2. Przekazuje darowiznę korzystając z instrukcji umieszczonej w biurze PRO.
 3. Projektodawcę, który rezygnuje z cyklicznego wsparcia projektu, obowiązuje reguła zawarta w §5 pkt 7 tak jak dla Wspierającego.

 

§7

 

1. Wspierający, który wysyła prośbę o potwierdzenie darowizny, a danej darowizny nie dokonał i w rezultacie, po upływie 6 dni roboczych nie otrzymał potwierdzenia, zostanie usunięty z Portalu My Life Crowdfinding, a konto z którego wysłana została prośba o potwierdzenie zostanie przekazane Projektodawcy.

2. W przypadku braku kontaktu z Użytkownikiem po przekazaniu Darowizny dowód dokonanej operacji bankowej można przesłać na adres admin@mylifecrowdfunding.com celem potwierdzenia.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2015r

REGULAMIN III MODUŁU LIGHTSPEED


§1

 

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowego Portalu Finansowania Społecznościowego zarejestrowanego pod nazwą My Life Crowdfunding znajdującego się pod adresem elektronicznym www.mylifecrowdfunding.com

 1. Regulamin – regulamin Portalu My Life Crowdfunding- NON-PROFIT,
  Administrator – Hanna Wolff
 2. Portal – internetowy Portal Finansowania Społecznościowego znajdujący się pod adresem www.mylifecrowdfunding.com, służący wspieraniu kreatywnych projektów w różnych dziedzinach życia, stanowiący własność Administratora;
  Użytkownik – osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Portalu.
 3. Projektodawca – Użytkownik, który zamieszcza na stronie Portalu, opracowany przez siebie Projekt
 4. Wspierający – Użytkownik wspierający finansowo w sposób dobrowolny wybrany Projekt
 5. Projekt – pomysł oraz propozycja przedsięwzięcia zmierzające do osiągnięcia określonego celu, zamieszczone przez Projektodawcę celem pozyskania środków finansowych na ich realizację
 6. Nagrody – świadczenia wzajemne oferowane Wspierającym przez Projektodawców w związku z udzieleniem przez Wspierających wsparcia Projektów określona przez Projektodawcę na projekcie nagroda – opcjonalnie
 7. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem
 8. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora w oparciu o Umowę i Regulamin
 9. Biuro – indywidualne Biuro Użytkownika, do którego ma dostęp za pomocą loginu oraz hasła
 10. Dane – dane Użytkownika, w tym o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Umowy
 11. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu danych przez Użytkownika w zakresie niezbędnym dla korzystania z Portalu
 12. Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz służący rejestracji Użytkownika
 13. Darowizna – dokonanie płatności przez Wspierającego w określonej kwocie 35PLN lub 10USD / 9 Euro w zamian za otrzymanie określonej nagrody
 14. Saldo – stan środków finansowych Wspierającego, otrzymywanych w formie darowizn
 15. Konto – pozycja Wspierającego w strukturze Projektu
 16. Moduł – określone odrębnymi regulaminami, wzajemne zasady pomiędzy Wspierającymi a Projektodawców danego Projektu
 17. Wsparcie pośrednie Projektu – Wraz z popularnością i rozwojem danego Projektu część płatności przeznaczona zostaje na saldo dla Wspierających, i jest określone w poszczególnych modułach
 18. Wsparcie Bezpośrednie Projektu – następuje w przypadku gdy Wspierający dokonuje pełnej aktywności swojego konta i przekształca je na własny Projekt
 19. Kampania – aktywne działania reklamowe
 20. Kręgi – wraz z popularnością i rozwojem projektu powiększa się struktura i Społeczność finansowania przy czym każdy krąg podwaja ilość Wspierających dany Projekt
 21. Cykl – Linia – widoczny dla Wspierającego odcinek kręgu pod kontem.

 

§2

 

Użytkownik oświadcza że zapoznał się i zaakceptował regulamin III Modułu LightSpeed

 

§3

 

1. Użytkownik. wspierając wybrany przez siebie projekt w III Module LightSpeed przesyła darowiznę w ramach wsparcia pośredniego projektu i otrzymuje status Wspierającego tym samym otrzymuje konto w ramach kręgów danego projektu.

2. Wspierający może zmienić swój status na Projektodawcę poprzez dokonanie pełnej aktywacji swojego konta poprzez:

 1. przekazanie darowizny do Projektodawcy jako wsparcie bezpośrednie projektu
 2. przesłanie do akceptacji Administratora wypełniony formularz swojego projektu
 3. po akceptacji projektu status zostaje zmieniony na Projektodawcę.

 

§4

Dla Wspierającego

 

1. Wspierający, przekazuje swoją darowiznę na wsparcie pośrednie wybranego przez siebie projektu

2. Wspierający otrzymuje konto w ramach kręgu danego projektu, oraz możliwe saldo zgodne z linią danego konta:

 1. 2 Linia –Saldo 35PLN
 2. 5 Linia –Saldo do 6x35PLN+3 Konta Bumerang
 3. 9 Linia –Saldo do 96x35PLN + 16 Kont Bumerang

 

§5

Dla Projektodawców

 

1. Projektodawca prowadzi kampanie własnego projektu wraz z Wspierającymi tworząc społeczność finansującą to przedsięwzięcie.

2. Projektodawca otrzymuje wsparcie pośrednie oraz wsparcie bezpośrednie na sfinansowanie swojego projektu zgodnie z kręgami rozwoju swojego projektu.

3. Wsparcie bezpośrednie na każdym kręgu projektu gdy Wspierający dokonuje pełnej aktywacji konta zmieniając status z Wspierającego na Projektodawcę.

4. Wsparcie pośrednie wraz z rozwojem kręgów projektu

 1. 2 Krąg –Saldo 35PLN
 2. 5 Krąg –Saldo do 210PLN+3 Konta Bumerang
 3. 9 Krąg –Saldo do 3360PLN + 16 Kont Bumerang

3. Konta Projektodawcy utworzone w własnym projekcie dają możliwość sfinansowania większego przedsięwzięcia na portalu My Life Crowdfunding

 

§6

 

1. Wspierający, który wysyła prośbę o potwierdzenie darowizny, a danej darowizny nie dokonał i w rezultacie, po upływie 6 dni roboczych nie otrzymał potwierdzenia, zostanie usunięty z portalu My Life Crowdfinding, a konto z którego wysłana została prośba o potwierdzenie zostanie przekazane Projektodawcy.

2. W przypadku braku kontaktu z Użytkownikiem po przekazaniu darowizny dowód dokonanej operacji bankowej można przesłać na adres admin@mylifecrowdfunding.com celem potwierdzenia.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2015r